vedtægter Vellev IF

Printervenlig version

§ 1.
Foreningens navn er Vellev Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vellev, 8860 Ulstrup.

§ 2.
Foreningens formål er gennem idrætslige og sociale aktiviteter at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel samt skabe og vedligeholde et socialt engagement i Vellev og omegn.
 

§ 3.
Foreningen er tilsluttet Danmarks Idræts Forbund og DGI

§ 4.
Som aktivt medlem kan optages enhver, der ønsker at udøve en eller flere af foreningens aktiviteter, og som anerkender foreningens til enhver tid gældende regler.
Som passivt medlem kan optages enhver, der på anden vis ønsker at støtte foreningen i dens virksomhed og som anerkender foreningens til enhver tid gældende vedtægter.
Optagelse i foreningen sker ved henvendelse til bestyrelsen. Kontingent til foreningen fastsættes af bestyrelsen.
Skyldigt kontingent, der er forfaldent til betaling, medfører udelukkelse fra foreningens aktiviteter indtil betaling finder sted.
Eksklusion på grund af manglende kontingentbetaling kan efter bestyrelsens beslutning finde sted, når det skyldige kontingent udgør mindst 2 kvartalers kontingent. Eksklusion på grund af manglende kontingentbetaling kan ikke bringes for foreningens generalforsamling.


§ 5.
Foreningens medlemmer er underkastet den til en hver tid givne anvisninger, samt de love og vedtægter. Der er gældende for de forbund, som foreningen er tilsluttet.
Manglende overholdelse heraf samt handlinger, der kan medvirke nedsættende for foreningens omdømme, vil efter bestyrelsens beslutning kunne medføre eksklusion fra foreningen.
En sådan eksklusion vil af det pågældende medlem kunne indbringes på den førstkommende ordinære generalforsamling eller på en ekstraordinær indkaldt generalforsamling, hvis der kan skabes grundlag for indkaldelse jr. §8.
 

§ 6.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned.
Indkaldelse af generalforsamlingen med angivelse af foreløbig dagsorden skal bekendtgøres i et lokalt blad mindst 3 uger før generalforsamlingen.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.
 

§ 7.
På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen mindst indeholde:
1)Valg af dirigent.
2)Beretning fra formanden.
3)Beretning fra udvalgsformændene.
4)Godkendelse af regnskab.
5)Indkomne forslag.
6)Valg af:
a)Formand(lige år).
b)Bestyrelsesmedlemmer.
c)Suppleanter
d)Revisorer.
e)Revisorsuppleant.
f)Eventuelt.
 

 


§ 8.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes . når et flertal af bestyrelsen beslutter dette, eller når mindst ¼ af foreningens medlemmer med stemmeret jf. §9 stiller skriftlig krav herom med angivelse af forslag til dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes mindst 4 uger efter bestyrelsesbeslutning eller skriftlig krav herom er modtaget af bestyrelsen. Indkaldelse sker på samme måde som indkaldelse til ordinær generalforsamling. Ønsker til øvrige dagsordenspunkter skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før den ekstraordinære generalforsamling.

§ 9.
Alle medlemmer har adgang og taleret på foreningens generalforsamling. Endvidere har forældre til medlemmer under 16 år adgang og taleret på generalforsamlingen.

Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer over 16 år.

Forældre til medlemmer under 16 år, som ikke selv er medlem af foreningen, kan overtage det mindreårige medlems stemmeret. Der kan højest overtages stemmeret fra eet mindreårigt medlem pr. forælder.

Beslutninger, her fra dog undtaget vedtægtsændringer, træffes på generalforsamlingen med almindeligt flertal blandet de fremmødte, stemmeberettige deltagere.

Hvis blot en af de fremmødte, stemmeberettige deltagere ønsker dette, skal en given afstemning ske skriftlig.

Ved personvalg , hvor flere, end der skal vælges, er bragt i forslag , skal afstemningen ske skriftlig. Der kan afgives stemmer på det antal personer som skal vælges.

§ 10:
Foreningens daglige arbejde ledes af en bestyrelse bestående af formanden  og op til 7 bestyrelsesmedlemmer, dog mindst 5.                                                    

 Valg til bestyrelsen er 2 årig og sker på den ordinære generalforsamling således:

7 bestyrelses medlemmer: 3 i lige år og 4 i ulige år.

6 bestyrelses medlemmer: 3 i lige år og 3 i ulige år.

5 bestyrelsesmedlemmer: 2 i lige år og 3 i ulige år.                                                                                                    

Bestyrelsen suppleres med 2 suppleanter , der vælges hvert år på den ordinære generalforsamling. Suppleanter kan deltage i bestyrelsesarbejdet, men har ikke stemmeret.

Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med valg af næstformand, kasser og sekretær samt udvalgsformænd.

Beslutninger truffet af bestyrelsen skal for at være gyldige ske fra mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer.

Ved stemmelighed i bestyrelsen tæller formandens stemme for 2.
Valgbar til bestyrelsen er alle medlemmer over 16 år. Endvidere er forældre til medlemmer under 16 år valgbare til bestyrelsen.


§ 11.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Der føres beslutningsreferat over bestyrelsens forhandlinger. Beslutningsreferat godkendes og underskrives senest ved næstkommende bestyrelsesmøde.

§ 12.
Foreningen tegnes udadtil i det daglige arbejde af formanden.

Bestyrelsen kan meddele kasser’en fuldmagt til at modtage indbetalinger og til at betale indgående forpligtelser.
Dog skal dokumenter vedrørende lån i, køb, salg og pantsætning af fast ejendom underskrives af den samlede bestyrelse.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med foreningens til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

§ 13.
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Kasser’en opstiller hvert år efter regnskabsårets udløb foreningens regnskab, der forelægges til påtegning hos foreningens revisorer.

Hver år på den årlige generalforsamling vælges 2 revisorer for 2 år ad gangen, og afgår skiftevis hvert andet år. Derudover vælges 1 revisorsuppleant.
Revisorer og revisorsuppleanten kan ikke samtidig være medlem af bestyrelsen.

Ved revision skal påses, al bogføring er i overensstemmelse med tilstedeværende bilag, ligesom det påses, at foreningens midler er til stede i form af kassebeholdning i anerkendt pengeinstitut.

Der skal til enhver tid være et passende forhold mellem kassebeholdning og indestående i pengeinstitut.
 

§ 14.
Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling de vedtages på.

§ 15.
Til foreningens opløsning kræves på generalforsamlingen et flertal på mindst 2/2 af foreningens stemmeberettigede medlemmer.

Vedtages et forsalg til foreningens opløsning med et flertal på mindst 2/3 af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer, men mindre end 2/3 af foreningens stemmeberettigede, kan forslaget behandles på ny på en efterfølgende generalforsamling, der indkaldes til afholdelse inden for 4 uger efter den foregående generalforsamling.

Forslag til opløsning kan her endeligt vedtages med et flertal på mindst 2/3 af de tilstedeværende, stemmeberettige medlemmer.

§ 16.
Ved foreningens opløsning overgår foreningens midler til en anden lokal forening efter den opløsende generalforsamlings bestemmelse.                                                                                                                                                                                             

Ikke forbrugte udloddede midler fra Elite Gaming A/S returneres til spillestedets kommunale Fritids – og kulturafdeling, som således kan udlodde midlerne til alment nyttige formål i kommunen.